Kortermaja päikesepaneelide paigaldamise toetus

Riik on asunud toetama päikesepaneelide paigaldamist ka kortermajadele - miks mitte seda suurepärast võimalust ära kasutada? Kusjuures nüüd saab seda taotlust esitada ka uutele hoonetele.

Toetusest (Kredexi lehel info)
Toetatakse korteriomanike võimekust investeerida tegevustesse, mis soodustavad hoonete energiatõhusust ja lokaalse taastuvenergia kasutuselevõttu.

Toetuse taotlusvoor avati 11.07.2022 ja kestab kuni toetuse eelarve ammendumiseni.

Anname teada, et toetuse aluseks olevat määrust muudeti (jõustus 24.10.2022) ja kaotati korterelamule seatud kasutuselevõtu aasta piirang.

 • korterelamu on kasutusele võetud ja selles on kolm või enam korteriomandit
 • korterelamus on rohkem kui viis korteriomandit, peab korteriomanditest vähemalt 80 % olema vähemalt viie erineva füüsilise isiku omandis. Kui korterelamus on kuni viis korteriomandit, peab igal korteriomandil olema erinev füüsilisest isikust omanik

Põhitingimused:

 • Toetuse saamiseks peab taotleja korterelamu olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse.
 • Toetatakse tegevusi, mis vastavad ehitusseadustiku §-des 19–24 nimetatud nõuetele.
 • Enne taotluse esitamist ei tohi tegevusi alustada ega teha selleks ka ettemaksu.
 • Paigaldatava energiatootmisseadme võimsus tohib olla kuni 200 kW.
 • Energiatootmisseade tuleb paigaldada korterelamu katusele või fassaadile.
 • Kui toetusega ostetakse energiatootmisseade ja energiat salvestav seade, peab müüja andma vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii nende kõigile komponentidele ning viie aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele.
 • Rekonstrueerimistöid tuleb teha määruses ja taotluse rahuldamise otsuses nimetatud tingimuste kohaselt.
 • Omafinantseeringu määr peab katma projekti abikõlblikest kuludest selle osa, mida toetusest ei hüvitata.

Toetuse määr ja suurim summa

 • 30% (sh ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve) juhul, kui energiatootmisseadmega kompenseeritakse osaliselt või täielikult korterelamu üldelektri tarbimine.
 • 40% (sh ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve) juhul, kui energiatootmisseadmega kompenseeritakse osaliselt või täielikult korterelamu üldelektri ja eluruumide elektri tarbimine või energiatootmisseade integreeritakse katuse või fassaadi kattematerjalidesse või energiatootmisseadmele lisaks paigaldatakse energiat salvestav seade.
 • Suurim toetussumma taotleja kohta on 150 000 eurot.
 • Omafinantseeringu määr peab katma projekti abikõlblikest kuludest selle osa, mida toetusest ei hüvitata.

Loe rohkem: Korterelamu päikesepaneelide toetus | KredEx