Väikeelamute rekonstrueerimistoetus 2022 (taotlused alates 19.08) [SULETUD]

Jagage enda kogemusi ja näpunäited konkreetse taotlusvooruga siia postituse alla

Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse abil aitame omanikel nende elamu rekonstrueerida. Toetuse eesmärk ja saavutatav tulemus on väikeelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine, energiakulude vähendamine, taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine, paranenud energiatõhususega eluruumide arv ja primaarenergia aastase tarbimise sääst.

Allikas: https://kredex.ee/et/majaduueks

Põhitingimused

 • Enne taotluse esitamist ei tohi töödega alustada ega tasuda ka ettemakseid, v.a kui toetust taotletakse päikesepaneelide paigaldamiseks ning hinnapakkumused on võetud kogumis projekteerimisele, paneelide paigaldamisele, siis võivad kohutused olla võetud enne taotluse esitamist, kuid paigaldustööd tuleb teostada pärast taotluse esitamist.

 • Toetuse väljamakse tehakse, kui toetuse saaja on vastu võtnud vähemalt toetussummale vastava proportsionaalse osakaalu toetatavatest tegevustest (nt juhul, kui toetuse määr on 30%, saab väljamakset taotleda, kui on esitada tööde akt vähemalt 30% tegevustele).

 • Toetuse saamiseks peab taotleja väikeelamu olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse ning seal peab olema märgitud elamu esmane kasutuselevõtmise aasta (aastaarv ei ole oluline)

 • Terviklik rekonstrueerimine – projekt, millega teostatakse kompleksselt toetuse tingimustes toodud nõuetele vastavalt vähemalt välisseinte ja katuse soojustamine, akende vahetamine, rekonstrueeritakse küttesüsteem ja paigaldatakse soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteem. Tervikliku rekonstrueerimise tulemusena tuleb saavutada vähemalt energiatõhususarvu klass C.

 • Toetatavad tegevused peavad vastama ehitusseadustiku §-des 19–24 nimetatud nõuetele.

 • Väljamakse taotluse esitamise tähtaeg on 30.11.2022. a ning selleks ajaks peavad toetuse osakaalule vastavad tegevused olema ellu viidud. Ülejäänud mahus tööde teostamiseks on aega kuni 12 kuud arvates toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

 • Kulud peavad olema põhjendatud, taotluses kirjeldatud ja dokumenteeritud. Sularahatehingud ei ole abikõlblikud.

 • Väikeelamu laiendamise kulu ei toetata.

 • Toetuse taotleja poolt soetatud ehitustoodete ja ehitusmaterjalide kulu ei ole toetatav.

Nõuded rekonstrueerimistöödele

 • Soojustatakse välisseinad soojusläbivusega U ≤ 0,20 (W/m2K) (koos välisseinaga soojustatavale soklile ja vundamendile soojusläbivuse nõue ei rakendu).
 • Soojustatakse katus, katus- või pööningulagi soojusläbivusega U ≤ 0,20 (W/m2K).
 • Välisaknad vahetatakse akende vastu soojusläbivusega U ≤ 1,10 (W/m2K).
 • Esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asuva põranda soojusläbivus on U ≤ 0,25 (W/m2K).
 • Soojuspumba tootemärgise kütmise sessonne energiatõhususe klass vähemalt A++.
 • Paigaldatava gaasikatla tootemärgise energiatõhususe klass peab olema vähemalt A.
 • Paigaldatava või renoveeritava tsentraalse küttesüsteemi puhul peab süsteem olema ruumitemperatuuri alusel reguleeritav, radiaatoritele ja elu- ja magamistubade põrandakütte kontuuridele tuleb paigaldada termostaadid.
 • Paigaldatava ventilatsiooniseadme tootemärgise energiatõhususe klass peab olema vähemalt A.
 • Juhul, kui hoones ei ole mehaanilist sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, tuleb välisseina soojustamisel ja akende vahetamisel paigaldada elu- ja magamistubade välisseina või aknaraami ka värskeõhuklapid.
 • Kütteseadme soetamisel peab müüja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele.
 • Päikesepaneelide ja akupanga soetamisel peab müüja andma vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja andma vähemalt viie aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele.
 • Taastuvenergia elektritootmisseadme avaliku võrguga ühendamiseks on vajalik võrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine.
 • Taastuvenergia tootmisseadme ühendamisel elamu tehnosüsteemidega peab elektritööde tegija olema kantud majandustegevuse registrisse seadmetöö elektritöö tegevusalal vastavalt seadme ohutuse seadusele.
 • Päikesepaneelide soetamise kulu on abikõlblik kui selle võimsus on kuni 15 kilovatti.

Toetuse määr ja maksimaalne summa

 • Üksikute tööde puhul on toetuse määr 20% abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot väikeelamu kohta.
 • Terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta:
  • Tallinnas ja Tartu linnas asustusüksusena 30% ja 20 000 eurot
  • Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas, välja arvatud endise Kernu valla ja Nissi valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Viimsi vallas, Luunja vallas, Kambja vallas ja Tartu valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga ning endise Tähtvere valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga 40% ja 30 000 eurot
  • kahes eelnevas punktis nimetamata asustus- ja haldusüksuses 50% ja 40 000 eurot
 • Päikesepaneelide soetamise ning paigaldamisega seotud kulu 30% ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta kuni 20 000 eurot.
 • Juhul kui taotletakse toetust projektile, mille käigus paigaldatakse päikesepaneelid ja tehakse vajadusel lisaks katuse/fassaadi erisusele muid abikõlblikke töid (nt akende vahetus), siis kehtib läbivalt toetuse määr 30% ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot.
 • Siseviimistluse taastamisega seotud kulu on abikõlblik kuni 5% ulatuses rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, kuid tervikliku rekonstrueerimise puhul mitte enam kui 2000 eurot ja muul juhul mitte enam kui 1000 eurot.